Thông tin liên hệ 

                                                      Danh bạ điện thoại các  cơ quan trong tỉnh
                                          Địa chỉ email các cơ quan trong tỉnh
                Niêm giám thống kê

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN

I. CÁC CƠ QUAN KHỒI ĐẢNG

 

STT

Tên cơ quan

Điện thoại

Email

1

Huyện ủy

Cát Tiên

02633 884 601

hucattien@lamdong.gov.vn

2

Văn phòng
Huyện ủy

02633 884 601

vphucattien@lamdong.gov.vn

3

Ban tuyên giáo
Huyện ủy

02633 884 143

bdvcattien@lamdong.gov.vn

4

Ban tổ chức
Huyện ủy

02633 884 144

btccattien@lamdong.gov.vn

5

Ủy ban kiểm
Huyện ủy

02633 884 146

btgcattien@lamdong.gov.vn

6

Ban dân vận
Huyện ủy

02633 884 147

ubktcattien@lamdong.gov.vn

7

Trung tâm bồi
dưỡng chính trị

02633 884 372

ttbdctcattien@lamdong.gov.vn

II. HĐND, UBND HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN THUỘC UBND HUYỆN

1

Thường trực HĐND huyện Cát Tiên

02633 884 070

02633 886 045

hdndcattien@lamdong.gov.vn

2

Ủy ban nhân nhân

huyện Cát Tiên

02633 884 005

ubndcattien@lamdong.gov.vn

3

Văn phòng HĐND và UBND huyện

02633 884 086

02633 884 579

vpubndcattien@lamdong.gov.vn

4

Phòng Dân tộc huyện

02633 890 555

dtcattien@lamdong.gov.vn

5

Phòng Kinh tế và

Hạ tầng huyện

02633 884 733

kthtcattien@lamdong.gov.vn

6

Phòng Lao động Thương binh và

Xã hội huyện

 

02633 890 006

ldtbxhcattien@lamdong.gov.vn

7

Phòng Nội vụ huyện

02633 884 057

02633 885 490

nvcattien@lamdong.gov.vn

8

Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông
 thôn huyện

02633 884 087

nncattien@lamdong.gov.vn

9

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện

02633 884 016

02633 884 873

02633 884 292

tckhcattien@lamdong.gov.vn

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

02633 885 129

02633 884 120

tnmtcattien@lamdong.gov.vn

11

Thanh tra huyện

02633 884 090

ttcattien@lamdong.gov.vn

12

Phòng Tư pháp huyện

02633 884 119

tpcattien@lamdong.gov.vn

13

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

02633 884 092

02633 890 002

vhttcattien@lamdong.gov.vn

14

Phòng Y tế huyện

02633 885 413

ytcattien@lamdong.gov.vn

15

Phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện

02633 884 019

gdcattien@lamdong.gov.vn

III. CÁC XÃ,THỊ TRẤN

 

1. Đảng ủy các xã, thị trấn

 

1

Đảng ủy Thị trấn

Cát Tiên

02636 299 339

duttcattien@lamdong.gov.vn

2

Đảng ủy xã

Quảng Ngãi

02633 884 394

duquangngai@lamdong.gov.vn

3

Đảng ủy xã Tư Nghĩa

02633 884 537

dutunghia@lamdong.gov.vn

4

Đảng ủy xã Mỹ Lâm

02633 898 109

dumylam@lamdong.gov.vn

5

Đảng ủy xã Nam Ninh

02633 884 916

dunamninh@lamdong.gov.vn

6

Đảng ủy xã Gia Viễn

02633 884 643

dugiavien@lamdong.gov.vn

7

Đảng ủy xã Tiên Hoàng

02633 884 660

dutienhoang@lamdong.gov.vn

8

Đảng ủy xã Đồng Nai Thượng

02633 968 020

dudongnaithuong@lamdong.gov.vn

9

Đảng ủy xã Đức Phổ

02633 884 369

duducpho@lamdong.gov.vn

10

Đảng ủy thi trấn 
Phước Cát

02633 965 377

duttphuoccat@lamdong.gov.vn

11

Đảng ủy xã
Phước Cát 2

02633 967 519

duphuoccat2@lamdong.gov.vn

 

2. Chính quyền xã, thị trấn

 

1

UBND Thị trấn Cát Tiên

02633 884 031

ubnddongnai@lamdong.gov.vn

2

UBND Xã Quảng Ngãi

02633 884 101

ubndquangngai@lamdong.gov.vn

3

UBND Xã Tư Nghĩa

02633 884 348

ubndtunghia@lamdong.gov.vn

4

UBND Xã Mỹ Lâm

02633 884 436

ubndmylam@lamdong.gov.vn

5

UBND Xã Nam Ninh

02633 884 619

ubndnamninh@lamdong.gov.vn

6

UBND Xã Gia Viễn

02633 895 288

ubndgiavien@lamdong.gov.vn

7

UBND Xã Tiên Hoàng

02633 897 698

ubndtienhoang@lamdong.gov.vn

8

UBND Xã Đồng Nai Thượng

02633 884 438

ubnddongnaithuong@lamdong.gov.vn

9

UBND Xã Đức Phổ

02633 884 185

ubndducpho@lamdong.gov.vn

10

UBND thị trấn Phước Cát

02633 965 539

ubndttphuoccat@lamdong.gov.vn

11

UBND Xã Phước Cát 2

02633 967 519

ubndphuoccat2@lamdong.gov.vn

III. CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ

1

Công an huyện
Cát Tiên

02633 884 017

cacattien@lamdong.gov.vn

2

Ban chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên

02633 884 010

bchqscattien@lamdong.gov.vn

3

Bưu điện huyện

Cát Tiên

02633 884 083

bdcattien@lamdong.gov.vn

4

Viễn thông huyện
Cát Tiên

02633 884 000

vtcattien@lamdong.gov.vn

5

Bảo hiểm xã hội
huyện Cát Tiên

02633 881 124

bhxhcattien@lamdong.gov.vn

6

Chi cục Thống kê huyện Cát Tiên

02633 884 096

cctkcattien@lamdong.gov.vn

7

Chi Cục thuế
huyện Cát Tiên

02633 884 018

cctcattien@lamdong.gov.vn

8

Điện lực huyện
Cát Tiên

02633 884 020

dienluccattien@lamdong.gov.vn

9

 

10

Hạt Kiểm Lâm
huyện Cát Tiên

02633 884 008

hklcattien@lamdong.gov.vn

11

Hội Cựu chiến binh huyện Cát Tiên

02633 884 204

hccbcattien@lamdong.gov.vn

12

Hội Chữ thập đỏ
huyện Cát Tiên

02633 884 245

hctdcattien@lamdong.gov.vn

13

Hội Nông dân
huyện Cát Tiên

02633 884 208

hndcattien@lamdong.gov.vn

14

Hội Phụ nữ
huyện Cát Tiên

02633 884 205

hpncattien@lamdong.gov.vn

15

Huyện đoàn Cát Tiên

02633 884 206

hdcattien@lamdong.gov.vn

16

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cát Tiên

02633 884 024

mttqvncattien@lamdong.gov.vn

17

Liên đoàn Lao động huyện Cát Tiên

02633 884 275

ldldcattien@lamdong.gov.vn

18

Kho bạc Nhà nước huyện Cát Tiên huyện Cát Tiên

02633 884 033

kbnncattien@lamdong.gov.vn

19

Ngân hàng Chính sách huyện Cát Tiên

02633 884 261

nhcscattien@lamdong.gov.vn

20

Ngân hàng Nông nghiệp huyện Cát Tiên

02633 884 007

nhnncattien@lamdong.gov.vn

21

Chi cục Thi hành án huyện Cát Tiên

02633 884 038

ccthacattien@lamdong.gov.vn

22

Toà án huyện Cát Tiên

02633 884 032

tacattien@lamdong.gov.vn

23

Viện Kiểm sát huyện Cát Tiên

02633 884 023

vkscattien@lamdong.gov.vn

24

Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Cát Tiên

02633 886 568

vpdkqsddcattien@lamdong.gov.vn

25

Trung tâm dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Cát Tiên

02633 884 516

ttgdttcattien@lamdong.gov.vn

26

Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình công cộng

 

2633 884 424

ttktctcccattien@lamdong.gov.vn

27

Trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện huyện Cát Tiên

02633 884 112

ttdscattien@lamdong.gov.vn

28

Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên

02633 884 080

ttnncattien@lamdong.gov.vn

29

Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Cát Tiên

02633 884 060

ttvhttcattien@lamdong.gov.vn

30

Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên

02633 884 015

ttytcattien@lamdong.gov.vn

31

Trường THPT Cát Tiên - huyện Cát Tiên

02633 884 667

thptcattien@lamdong.gov.vn

32

Trường THPT Gia Viễn - huyện Cát Tiên

02633 965 245

thptgvcattien@lamdong.gov.vn

33

Trường THPT Quang Trung - huyện Cát Tiên

02633 884 037

thptqtcattien@lamdong.gov.vn