Hội nông dân 

1. Thông tin cơ quan:

- Tên cơ quan: HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CÁT TIÊN.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 13 - Thị trấn Cát Tiên - huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 02633 884 208

- Email: hndcattien@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

TRẦN NAM DÂN

- Chức vụ: Chủ tịch Hội
-
Điện thoại: 0908 992 161

- Email: dantn@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

02

NGUYỄN HỒNG SƠN

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội
-
Điện thoại: 0918 125 489

- Email: sonnhct@lamdong.gov.vn

Phụ trách làm Trưởng Ban kinh tế, xã hội, văn hóa của đơn vị. Trưởng Ban kiểm tra của Hội Nông dân huyện Cát Tiên. Theo dõi mảng Dân chủ cơ sở của đơn vị. Làm phó Ban thi đua khen thưởng của Hội Nông dân huyện Cát Tiên. Phụ trách cụm số 1 gồm đơn vị: xã Phước Cát 2, xã Phước Cát 1, xã Đức Phổ, thị trấn Đồng Nai. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực huyện Hội phân công. Được quyền kí các văn bản theo nhiệm vụ đã phân công.

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

a. Chức năng:

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống .

b. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần của hội viên, nông dân.

- Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

- Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiên bộ khoa học kĩ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.