Đoàn TNCSHCM 

1. Thông tin cở quan:

            Tên cơ quan: HUYỆN ĐOÀN CÁT TIÊN.

            Địa chỉ: Tổ dân phố 13, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

            Điện thoại: 0633.884.206

            Email: hdcattien@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cở quan:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ  đảm nhiệm

01

ĐIỂU K VIÊN

- Bí thư Huyên đoàn

- Điện thoại:  0633.884.206

- Email: viendkct@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn huyện.

02

NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

- Phó Bí thư Huyên đoàn

- Điện thoại:  0633.905.590

- Email: anhnth@lamdong.gov.vn

Là người giúp việc cho đ/c Bí thư. Phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu trong toàn huyện.

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

- Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

- Nghiên cứu tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyên đoàn về các Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, các Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ huyện tới cơ sở.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn.

- Tập hợp, đề xuất với Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi của huyện.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn: quản lý tổ chức, biên chế ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định.