Công khai NSNN 2019 

VĂN BẢN CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2019

            

            - Quyết định 59/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND huyện Cát Tiên Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND huyện Cát Tiên. Xem nội dung

            - Quyết định 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND huyện Cát Tiên về việc công khai tài chính về vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN năm 2019. Xem ni dung

            - Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện về việc Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Cát Tiên. Xem nội dung