Công khai NSNN 2018 VĂN BẢN CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2018

         - Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND huyện về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND huyện Cát Tiên. Xem nội dung

         - Thông báo 241/TB-UBND ngày 20/7/2018 của UBND huyện Cát Tiên về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Cát Tiên. Xem nội dung


            - Quyết định số 345/QĐ-UBND
ngày 17/4/2018 của UBND huyện về công khai tài chính về quyết toán vốn dự án hoàn thành năm 2017.
Xem nội dung


            - Quyết định
số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Cát Tiên.
Xem nội dung

            - Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Cát Tiên. Xem nội dung