Công khai NSNN 2018 VĂN BẢN CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2018

         - Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND huyện về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND huyện Cát Tiên. Xem nội dung

         - Thông báo 241/TB-UBND ngày 20/7/2018 của UBND huyện Cát Tiên về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Cát Tiên. Xem nội dung


            - Quyết định số 345/QĐ-UBND
ngày 17/4/2018 của UBND huyện về công khai tài chính về quyết toán vốn dự án hoàn thành năm 2017.
Xem nội dung


            - Quyết định
số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Cát Tiên.
Xem nội dung

            - Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Cát Tiên. Xem nội dung

 Documents

So 48 cong khai tai chinh ve von dau tu XDCB thuong von ngan sach nha nuoc nam 2019.pdfSo 48 cong khai tai chinh ve von dau tu XDCB thuong von ngan sach nha nuoc nam 2019Vu Van Tu
So 773 cong khai tai chinh ve quyet toan von  dau tu theo nien do ngan sach 2018.pdfSo 773 cong khai tai chinh ve quyet toan von dau tu theo nien do ngan sach 2018Vu Van Tu
So 02 cong khai tai chinh von XDCB thuoc ngan sach Nha nuoc  2018 .pdfSo 02 cong khai tai chinh von XDCB thuoc ngan sach Nha nuoc 2018 Vu Van Tu