Thông tin lãnh đạo 

TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ chuyên môn

 

Trình độ chính trị

Trình độ ngoại ngữ

Ngạch chuyên viên Điện thoại cơ quan

     Điện thoại di động

     Email

 

: Trần Xuân Vượng

: 17/10/1960

: Thạc sĩ kinh tế

  Cử nhân tài chính

: Cao cấp

: B1 Châu Âu

: Chuyên viên chính

 : 0633.549.101

: 0908.077.286

: vuongtx@lamdong.gov.vn

Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

- Thực hiện trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành liên quan về các vấn đề thuộc lĩnh vực công tác chuyên môn được ủy quyền;

- Trực tiếp chỉ đạo về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác thi đua- khen thưởng; công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh; công tác cải cách hành chính; văn bản quy phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng.

- Trực tiếp phụ trách công tác: quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của Ban Quản lý.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua- khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng lương của Ban Quản lý.

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của cơ quan.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Là chủ tài khoản thứ nhất và ủy quyền chủ tài khoản cho các Phó Trưởng ban được phân công.

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Trình độ ngoại ngữ

Ngạch chuyên viên

Thông tin liên lạc

     Điện thoại cơ quan

     Điện thoại di động

     Email

 

: Phạm Thế Hùng

: 23/9/1960

: Cử nhân kinh tế

: Cao cấp

: B Tiếng Anh

: Chuyên viên chính

 

: 0633.912.397

: 0913.865.391

: pthung@lamdong.gov.vn

 

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

- Trực tiếp phụ trách công tác: Quản lý hoạt động của doanh nghiệp, xuất nhập khẩu, hội nhập quốc tế.

- Giải quyết những lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo sự phân công của UBND tỉnh và Trưởng ban.

- Phối hợp cùng đồng chí Đỗ Xuân Kiên theo dõi chỉ đạo Chương trình hợp tác đã được ký kết với Ban Quản lý các khu công nghiệp các tỉnh, thành đã ký kết.

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Trình độ ngoại ngữ

Ngạch chuyên viên

Thông tin liên lạc

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

 

: Đỗ Xuân Kiên

: 22/6/1971

: Cử nhân kinh tế

: Cao cấp

: B Anh văn

: Chuyên viên chính

 

:

: 0918.675379

: kiendx@lamdong.gov.vn

    

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

- Trực tiếp phụ trách công tác: Văn phòng (công tác tài chính, tổng hợp, thông tin, báo cáo, công tác hành chính quản trị); công tác dân vận, pháp chế; theo dõi lĩnh vực hành chính tư pháp.

- Phụ trách công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân.

- Phụ trách Công ty PTHT KCN Lộc Sơn- Phú Hội.

- Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử (website) và Ban Chỉ đạo ISO của Ban Quản lý.

- Theo dõi chỉ đạo Chương trình hợp tác đã được ký kết với Ban Quản lý các khu công nghiệp các tỉnh, thành đã ký kết (Đồng Nai, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An).

- Giải quyết những lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo sự phân công của UBND tỉnh và Trưởng ban.

- Được Trưởng ban ủy nhiệm làm chủ tài khoản thứ hai.
PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Trình độ ngoại ngữ

Ngạch chuyên viên

Thông tin liên lạc

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Email

 

: Võ Văn Phương

: 15/9/1967

: Cử nhân kinh tế công nghiệp

: Cao cấp

: C Anh văn

: Chuyên viên chính

 

:

: 0918.423.900

: phuongvv@lamdong.gov.vn

 

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Trực tiếp phụ trách Giúp Trưởng ban phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp phụ trách công tác: quản lý tài nguyên và môi trường; quản lý lao động; theo dõi quản lý việc cho thuê lại đất của các doanh nghiệp, công tác thu phí sử dụng hạ tầng; phối hợp với các địa phương, UBND Tp. Bảo Lộc, huyện Đức Trọng về công tác bồi thường hỗ trợ thu hồi đất, tái định cư- tái định canh.

- Giải quyết những lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền.