Giới thiệu UBND 
New Page 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Hộp Thư Công Vụ

1

Nguyễn Quốc Bắc

Chủ Tịch TP

0913.865.573

bacnq@lamdong.gov.vn

 

2

Lê Trọng Tuấn

Phó Chủ Tịch UBND TP

0913.934.363

tuanltbl@lamdong.gov.vn     

3

Đoàn Kim Đình 

Phó Chủ Tịch UBND TP

0918525488

dinhdk@lamdong.gov.vn             

4

Phan Văn Cương

Phó Chủ Tịch UBND TP

0913736945

cuongpv@lamdong.gov.vn