Phòng Y tế 
New Page 1

                                    PHÒNG Y TẾ

 

        I. Tên đơn vị: Phòng Y tế thành phố Bảo Lộc

- Địc chỉ: Số 02 Hồng Bàng - Phường I - Thành phố Bảo Lộc

- Điện thoại: 02633.711411

- Fax: 02633.711411

- Email:   ytbaoloc@lamdong.gov.vn

        II. Vị trí và chức năng

Điều 1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, sức khỏe sinh sản, trang thiết bị y tế, dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và uỷ quyền của Sở Y tế.

Điều 2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

        III. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 3. Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực y tế, chương trình, giải pháp phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch phát triển ngành của Sở Y tế.

Điều 4. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển sự nghiệp Y tế đã được phê duyệt. Thông tin,tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

Điều 5. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích và thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, sức khoẻ lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống, quản lý bệnh nghề nghiệp và dinh dưỡng cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Điều 7. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Phối hợp với Trung tâmY tế thành phố trong việc tổ chức hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về y tế cho các Trạm Y tế xã, phường và y tế thôn, bản trên địa bàn thành phố.

Điều 9. Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 10. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu ngạch, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 11. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 12. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

Điều 13. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế.

Điều 14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

        IV. Danh sách và số điện thọai của lãnh đạo:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Huỳnh Hải Nam

Trưởng phòng

02633.711411

0919911988

ytbaoloc@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đảm

P.Trưởng phòng

02633.711411

0913709441