Phòng Văn hóa Thông tin 
New Page 1

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN

 

I. TÊN ĐƠN VỊ : PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN TP BảO LộC

- Địa chỉ :02 Hồng Bàng, Phường 1, Tp Bảo Lộc

- Điện thoại:0263.864022  - Fax: 0263.3864022

- Email :            vhttbaoloc@lamdong.gov.vn

II. VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG

            Điều 1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Bảo Lộc, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

            Điều 2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố Bảo Lộc, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin -Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

III. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

            Điều 3.Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, Thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện sau khi được ban hành.

            Điều 4. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.

            Điều 5. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

            Điều 6. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam  thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

            Điều 7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm văn hóa - thể thao thành phố, các thiết chế văn hóa cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, điểm vui chơi công cộng, dịch vụ thông tin truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn thành phố. Giúp UBND thành ph quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

            Điều 8. Giúp UBND thành phố thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, các lĩnh vực về Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND thành phố.

            Điều 9. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

            Điều 10. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố theo sự phân công của UBND thành phố. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet theo quy định của pháp luật.

            Điều 11. Giúp UBND thành phố tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

            Điều 12. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 13. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông đối với các Ban VH-TT và chủ nhiệm các Nhà văn hóa trực thuộc UBND  các xã, phường trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

            Điều 14. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin truyền thông trên địa bàn thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

            Điều 15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông với UBND thành phố, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin -Truyền thông.

Điều 16. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành ph.

            Điều 17. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố.

            Điều 18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố phân công hoặc theo quy định của pháp luật.

IV. DANH SÁCH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn thị Huyền Phương

Trưởng Phòng

02633864022

phuongnth@lamdong.gov.vn             

02     Nguyễn Đình Hoàn Phó trưởng phòng