Phòng Tài nguyên Môi trường 
New Page 1

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

I. Tên đơn vị: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Tp Bảo Lộc

- Địa chỉ:           Số 02 Hồng Bàng, phường 1, thành phố Bảo Lộc.

- Điện thoại:      02633.863989; 

- Fax:                 02633.711012.

- Email:              tnmtbaoloc@lamdong.gv.vn

            II. Vị trí và chức năng:

Điều 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

Điều 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

            III. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 3. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Điều 4. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Điều 5. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Bảo Lộc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Điều 6. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc; điều chỉnh, bổ sung thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 7. Tham mưu UBND thành phố Bảo Lộc giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh về đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Điều 8. Tham mưu xây dựng giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất; Tham gia với phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương;

Điều 9. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Điều 10. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

Điều 11. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

Điều 12. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

Điều 13. Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

Điều 14. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Điều 17. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

Điều 18. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 19. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Điều 20. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 21. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 23. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Điều 24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc giao hoặc theo quy định của pháp luật.

IV. Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo :

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Di động

Email

01

  Đậu Công Hải

Trưởng phòng

 0918479159

haidc@lamdong.gov.vn

02

Nguyễn Duy Khánh

   Phó trưởng phòng

0903090781

khanhnd@lamdong.gov.vn

03

Trần Quang Hoài

Phó trưởng phòng

0903839828

hoaitq@lamdong.gov.vn