Phòng quản lý Đô Thị 
New Page 1

                          PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 

I. TÊN ĐƠN Vị:

Phòng Quản lý đô thị Tp Bảo Lộc

- Địa chỉ: 02 Hồng Bàng, phường 1, thành phố Bảo Lộc

- Điện thoại: 02633864017                        - Fax: 02633864004

            - Email: qldtbaoloc@lamdong.gov.vn

II. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

Điều 1. Phòng Quản lý đô thị thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

            Điều 3. Phòng Quản lý đô thị thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về: Xây dựng; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp quản lý (gồm: Cấp, thoát nước; công viên; chiếu sáng; bến, bãi đỗ xe đô thị).

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

Điều 4. Về lĩnh vực quản lý Nhà nước.

1.      Trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng về phát triển các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2.      Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực được phân công sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công.

3.      Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp và thu hồi giấy phép xây dựng, quyết định cấp đổi số nhà thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

4.      Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

5.      Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định của Ủy ban nhân dân Huyện và các Sở liên quan.

6.      Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và đề xuất xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động thuộc các lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

7.      Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công cho cán bộ, công chức xã - thị trấn.

8.      Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

9.      Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.

Điều 5.  Về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, kiến trúc.

1.      Giúp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật

2.      Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình, giấy phép đào đường và kiểm tra việc xây dựng công trình, đào đường theo giấy phép được cấp trên địa bàn thành phố

3.      Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

4.      Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn Huyện theo quy định.

5.      Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc địa giới hành chính của huyện để Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo phân cấp. Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các dự án phát triển nhà ở theo phân cấp.

6.      Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc đô thị; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn Huyện theo phân cấp.

7.      Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật (gồm: cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, công viên, bến, bãi đỗ xe đô thị và các công trình khác) trên địa bàn thành phố theo quy định và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8.      Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thống kê, tổng hợp báo cáo về ngành xây dựng theo tiêu chí của Bộ Xây dựng ban hành.

9.      Phối hợp với Thanh tra Xây dựng thành phố hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các công chức Thanh tra Xây dựng xã - thị trấn.

10. Thực hiện công tác thu thập, cập nhật số liệu hiện trạng liên quan đến việc xây dựng phát triển đô thị, về các công trình xây dựng, về cơ sở hạ tầng bao gồm mạng lưới hạ tầng kỹ thuật (giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, các công trình ngầm...) và hạ tầng xã hội (công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh...) trên địa bàn thành phố và quản lý theo quy định.

11. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội; tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Về lĩnh vực giao thông, vận tải.

1.      Trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo: chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; về phân loại đường theo quy định của pháp luật.

2.      Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ địa phương đang khai thác do thành phố chịu trách nhiệm quản lý.

3.      Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4.      Tham gia Ban An toàn giao thông thành phố (Phòng Quản lý đô thị là cơ quan thường trực của Ban An thoàn giao thông thành phố) phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếu cứu nạn đường bộ xảy ra trên địa bàn thành phố.

Điều 7. Một số nhiệm vụ khác.

1.      Phối hợp với cơ quan Thanh tra và các cơ quan kiểm tra, xử lý đối với các lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao trên địa bàn thành phố.

2.      Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

IV. DANH SÁCH VÀ SỐ ĐIệN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di Động

1

Bùi Thanh Chung

Trưởng phòng

3864017

0919077626

         

2

Nguyễn Văn Thương

Phó trưởng phòng

 

 0937003456

     

3 Đặng Phước Hận Phó trưởng phòng