Trung tâm Văn hóa Thể thao 
New Page 1

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO

 

1.      Tên đơn vị : Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Thành phố Bảo Lộc

-          Địa chỉ       :
-          Điện thoại : 0263.3864164

-          E – mail: trungtamvhttbloc@gmail.com; ttvhttbaoloc@lamdong.gov.vn

2.      Vị trí – Chức năng :

- Trung tâm Văn hoá thể thao là đơn vị sự nghiệp hoạt động về lĩnh vực Văn hoá – Thông tin – Thể thao  trực thuộc UBND thành phố Bảo Lộc, có chức năng sau:

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của  địa phương;     

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở;

            - Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí của nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3.      Nhiệm vụ - quyền hạn :

   1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành Phố và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

   2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, Truyền thống, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

   3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và     điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

   4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở;

   5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;

   6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

   7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa,      thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương      đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức  sự nghiệp;

   8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   9. Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

  10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND thành phố giao.

4.      Danh sách và số điện thoại của lãnh đạo:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Đỗ Xuân Sứ

Giám đốc

3864164

01274320779

 

02

Lê thị Thanh Nhàn

Phó giám đốc

3864164

0901262999