Liên hệ 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM TỈNH LÂM ĐỒNG
---------------------------------------------------------

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử – Phòng Văn hóa Thông tin
Địa chỉ: Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3877070 Fax: (063) 38877180
Email:bbtbaolam@lamdong.gov.vn hoặc vhttbaolam@lamdong.gov.vn