TTHC CẤP HUYỆN. I

                DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 


                LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
                Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày3/6/2019

 

A. LĨNH VỰC CỦA PHÒNG LĐ-TB&XH

  Lĩnh vực an toàn lao động
1 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao đông
  Lĩnh vực Dạy nghề
2 Cấp chính sách nội trú cho HS, SV tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
  Lĩnh vực lao động - tiền lương
3 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
  Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
4 áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
5


6
Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đói với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
  Lĩnh vực bảo trợ, xã hội
6 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng LĐ -TB&XH
7 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng LĐ -TB&XH 
8 giải thể  cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng LĐ -TB&XH
9 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng LĐ-TB&XH
10 cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng LĐ-TB&XH cấp
11 tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
13 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
  Lĩnh vực người có công
14 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
15 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chính hình, đi điều trị phục hồi chức năng
 

                B. THỦ TỤC LIÊN THUỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN

  Lĩnh vực bảo trợ xã hội
16 tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
17 Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
18 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
19 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
20 Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)
21 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
22 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
  Lĩnh vực người có công
23 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
24 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho nhân thân khi người có công từ trần
  Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
25 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khí khăn ban đầu cho nạn nhân
26 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
27 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
 

            C. Liên thông UBND cấp xã - Phòng LĐ_TB&XH

  Lĩnh vực bảo trợ xã hội
28 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 

D. Liên thông các cấp

  Lĩnh vực bảo trợ xã hội
29 tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
  Lĩnh vực người có công
30 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
31 giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
32 Giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kì kháng chiến
33 giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày
34 giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
35 giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
36 giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
37 thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc thế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
38 xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đói với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ 31/12/1991 trở về nước không còn giấy tờ
39 Bổ sung tình hình thân nhân trong thờ cúng liệt sĩ
40 THủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
41 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ
42 Giải quyết chế độ người có công với cách mạng
43 Giải quyét trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tường Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch HĐ bộ Trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của CT UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
44 Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
45 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động
 kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
46 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động
 kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
47 Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình
II

                NỘI VỤ - THI ĐUA KHEN THƯỞNG - TÔN GIÁO
            (
Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng: 21TT , QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018: 8TT; QĐ 785 ngày 27/4/2018: 8TT )

A lĩnh vực tổ chức bộ máy
1 thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
2 thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
3 thẩm điịnh việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
B Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ
4 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ phụ trách)
5 Thủ tục thành lập hội
6 thủ tục phê duyệt điều lệ hội
7 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
8 Thủ tục đổi tên hội
9 Thủ tục tự giải thể
10 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ NGƯỜI ĐANG TRỰC TIẾP THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ BỊ TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE CẤP HUYỆN  (Phòng LĐTBXH cấp huyện)
C Lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện
11 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
12 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên
 Hội đồng quản lý quỹ
13 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
14 THủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ
 (sửa đổi, bổ sung) quỹ
15 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
16 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
17 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
18 Thủ tục đổi tên Quỹ
19 Thủ tục quỹ tự giải thể
20 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động
chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
21 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
D Thi đua khen thưởng - QĐ 1999
22 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
23 THủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
24 THủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
25 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
26 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích
thi đua theo đợt, chuyên đề
27 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích
đột xuất
28 THủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng
 đối ngoại
29 Thủ tục đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình
E Lĩnh vực tôn giáo -QĐ 785- 8TT
30
Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
31
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã, phường thị trấn thuộc một huyện thành phố
32
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã, phường, thị trấn thuộc một huyện, thành phố

33
Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện, thành phố
34
Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện, thành phố
35
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, thành phố
36
Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức một huêện, thành phố
37
Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã, phường, thị trấn nhưng trong địa bàn một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
III

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ 

1 cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng
IV

            TƯ PHÁP - TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT - BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
            (Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017: 28TT, QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018: 3TT, QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018: 2 TT)

A

Lĩnh vực đăng ký hộ tịch

1 THủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
2 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
3 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
4 Thủ tục đăng ký nhận, cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
5 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có
 yếu tố nước ngoài
6 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
7 THủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
8 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
9 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân
 Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
10 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
11 Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử;thay đổi hộ tịch)
12 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ,
 giấy tờ cá nhân
14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
15 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
16 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
B

Lĩnh vực Chứng thực

17 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan,
 tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
19 THủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan,
 tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với ơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
20 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
21 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
22 THủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
23 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được phòng Tư pháp chứng thực
24 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên
dịch thuật của Phòng tư pháp
25 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải
là cộng tác viên dịch thuật của Phòng tư pháp
26 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
27 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
28 THủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
C Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
29 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
30 Thủ tục miễn nhiệm  báo cáo viên pháp luật huyện
31 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
D Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
32 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành gây thiệt hại
33 Thủ tục phục hồi danh dự
V

            GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (32 thủ tục)
                (
Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

1 Thành lập trường PTDT bán trú
2 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
3 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
4 Thành lập trường trung học cơ sở công lập
hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
5 Sáp nhập, chia tách trường THCS
6 Giải thể trường THCS (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
7 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
8 sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
9 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường tiểu học)
10 công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
11 thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập
hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
12 sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
13 giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập)
14 chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
15 chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
16 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
17 cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
18 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở
19 công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
20 quy trình đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã
21 Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, THCS ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 
22 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
 

            Thuộc thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo

23 Cho phép truường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
24 Cho phép trường THCS hoạt động giáo dục
25 Cho phép trường THCS hoạt động giáo dục trở lại 
26 Chuyển trường đối với học sinh THCS
27 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
28 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
29 cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
30 cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
31 đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
32 cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
33 xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
34 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
35 đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên (thẩm quyền cấp huyện)
36 hoỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh tủng học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số ít người
37 chuyển trường đối với học sinh tiểu học
38 chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
39 cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
VI

Y TẾ
 (QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 14/11/2018)

1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại khoản 2, điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận  cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại khoản 2, điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014
VII

THANH TRA- KHIẾU NẠI - TỐ CÁO
(Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018)

A Thủ tục giải quyết khiếu nại
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu 
2 Giải quyết khiếu nại lần 2
B Thủ tục giải quyết tố cáo
3 Giải quyết tố cáo 
C Thủ tục tiếp công dân
4 Tiếp công dân 
D Thủ tục xử lý đơn thư
5 Xử lý đơn thư 
E Thủ tục phòng chống tham nhũng
6 THủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập 
7 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
8 THủ tục xác minh tài sản, thu nhập
9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
10 thủ tục thực hiện việc giải trình
VIII

    NÔNG NGHIỆP LÂM NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(
Quyết định số 2258 /QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A Lĩnh vực PTNT
1 xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới
2 Bố trí, ổn định dân cư trong huỵen
3 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
4 thẩm điịnh phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3
5 Thẩm đinh, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch thuộc chương trình 30a
6 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
7 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
8

9

10
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại  

Thủ tục hỗ trợ dự án liên kết cấp huyện   

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
B Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản
9 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
10 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với
cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
11 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với
cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày giấy CN ATTP hết hạn)
12 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với
cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy CN)
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cọng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
D Lĩnh vực Lâm nghiệp
13 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, trồng bằng vốn ngân sách,
vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
14 PHê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
15 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại
chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
16 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng
 phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân,cộng đồng dân cư thôn
17 Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm,loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
18 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường
19 cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường
vì mục đích thương mại
20 cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường
 vì mục đích thương mại
21 cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường
 vì mục đích thương mại
22 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh
(đối với công trình lâm sinh do CTUBND huyện, xã quyết định đầu tư)
23 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh
(đối với công trình lâm sinh do CTUBND huyện, xã quyết định đầu tư)

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (công trình lâm sịnh thuộc dự án do chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư
24 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
25 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
26 Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
27 Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay có nhu cầu chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc UBND cấp huyện
28 Đóng dấu búa kiểm lâm
29 Cấp giấy phép vận chuyển gấu
30 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc  từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh....
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)
Xác nhận bảng kê lâm sản
Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện.
Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện
D Thủ tục hành chính thực hiện tại BQLR, CT LÂm nghiệp
32 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định, lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn
33 khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định, lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhâ
34 Khoán công việc và dịch vụ
35 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định, lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn (của cty Lâm nghiệp nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ
36 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định, lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân (của cty Lâm nghiệp nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ
37 Khoán công việc và dịch vụ (của cty Lâm nghiệp nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ
VIII

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng ) 

A Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
2 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
B Thủ tục lĩnh vực xuất bản
1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
2 thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
IX

                LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
      (QĐ 152/QĐ-UBND ngày 122/01/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A Giải quyết tranh chấp đất đai
1 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch UBND huyện
B Thu hồi đất
2 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất của người việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
3 THủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của của hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất của người việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
C Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đât
4 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
5 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
6 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cùa cơ quan
 nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
D cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản  khác gắn liền với đất
7 Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 
E LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN
  
8 Khai thác nước dưới đất
F LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
9 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
10 Thẩm định đề án bảo vệ môi trường đơn giản
X

VĂN HÓA GIA ĐÌNH VÀ DU LICH 
                (Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

  Lĩnh vực văn hóa
1 thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội
2 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
3 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp
4 tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn
5 đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
  Lĩnh vực Gia đình
6  Cấp giấy CN đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
7 cấp lại giấy CN đăng ký hoạt động cảu cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
8 Đổi giấy CN đăng ký hoạt động cảu cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
9 cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia định 
10 cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia định 
11 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia định 
12 Thủ tục công nhận lần đầu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
13 THủ tục xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hằng năm
14 THủ tục xét Giấy khen khu dân cư văn hóa
15 Công nhận lần đầu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
16 công nhận lại xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
17 Công nhận lần đầu phường, thị trán đạt chuẩn văn minh đô thị
18 Công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
XI

CÔNG THƯƠNG
(Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 10/4/2019)

1 cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm
 mục đích kinh doanh
3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
4 Cấp giấy phép bán lẻ rượu
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 
7 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ
trên địa bàn huyện, thành phố
9 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố
10 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
11 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
12 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
13 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
14 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
15 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai
16 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyên
17 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá
18 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá
19 Thẩm điịnh, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền UBND cấp huyên
20 Thẩm đinh, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
XII

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(QĐ 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

A Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
B Thành lập và hoạt động hợp tác xã
6 Đăng ký hợp tác xã
7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
8 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh văn phòng đại diện của hợp tác xã
9 Đăng ký khi hợp tác xã chia
10 Đăng ký khi hợp tác xã tách
11 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
12 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hơp tác xã (khi bị hỏng)
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
17 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
(đối với trường hợp HTX giải thể tự nguyện)
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX
19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
20 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX
21 Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm
 kinh doanh của HTX
22 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh của HTX
23 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 sang GCN đăng ký HTX)
24 Thay đổi cơ quan đăng ký HTX
C Đấu thầu
25 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
26 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
27 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn
 nhà thầu
28 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
XIII

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
                (Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 ủa UBND tỉnh Lâm Đồng )

A Quản lý giá và công sản
1 Đăng ký giá
2 Kê khai giá
B Tài chính ngân sách
3 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
4 thẩm định và thông báo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
XIV

XÂY DỤNG - QUY HOẠCH
           (Quyết định 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Quyết định 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2019)

1 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 01 bước) BXD-LDG-263406
2 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh BXD-LDG-263407
3 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh BXD-LDG-263421
4 Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnhBXD-LDG-263422
5 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng
trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnhBXD-LDG-263408
6 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng
trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnhBXD-LDG-263419
7 cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng
trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh BXD-LDG-263420
8 Thẩm điịnh nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của
dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duỵet của UBND cấp huyện BXD-LDG-263365
9 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án
đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện BXD-LDG-263369
10 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh BXD-LDG-187784
XV

LĨNH VỰC GIAO THÔNG-VẬN TẢI
(QĐ: 829/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)

1 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay
 đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không hay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
8 đăng ký lần đầu với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
9 đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
10 cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
11 cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
12 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa
XVI

LĨNH VỰC DÂN TỘC
( QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

1 thủ tục công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
2 thủ tục đưa ra khỏi danh sách  người có uy tín trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số
C

ĐẶC THÙ
 (QĐ 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016UBND tỉnh Lâm Đồng)

1 xác định vị trí dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dựng bảng quảng cáo trên đất công"
2 Đăng ký cơ sở sản xuất VietGap