TTHC cấp huyện 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI HUYỆN BẢO LÂM

I

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(
Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày3/6/2019: 46TT

46

A. LĨNH VỰC CỦA PHÒNG LĐTB&XH

Lĩnh vực Dạy nghề

1

Cấp chính sách nội trú cho HS, SV tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực lao động - tiền lương

2

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

3

áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

4

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đói với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Lĩnh vực bảo trợ, xã hội

5

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng LĐ -TB&XH

6

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng LĐ -TB&XH

7

giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng LĐ -TB&XH

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng LĐ-TB&XH

9

cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng LĐ-TB&XH cấp

10

tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

11

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

12

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Lĩnh vực người có công

13

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

14

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chính hình, đi điều trị phục hồi chức năng

B. THỦ TỤC LIÊN THUỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

15

tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

16

Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

17

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

18

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

19

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

20

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

21

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Lĩnh vực người có công

22

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

23

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho nhân thân khi người có công từ trần

Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

24

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khí khăn ban đầu cho nạn nhân

25

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

26

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

C. LIÊN THÔNG UBND CẤP XÃ - PHÒNG LĐTB&XH

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

27

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

D. Liên thông các cấp

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

28

tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Lĩnh vực người có công

29

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

30

giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

31

Giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kì kháng chiến

32

giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

33

giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

34

giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

35

giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

36

thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc thế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

37

xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đói với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ 31/12/1991 trở về nước không còn giấy tờ

38

Bổ sung tình hình thân nhân trong thờ cúng liệt sĩ

39

THủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

40

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

41

Giải quyết chế độ người có công với cách mạng

42

Giải quyét trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tường Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch HĐ bộ Trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của CT UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

43

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

44

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

45

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

46

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình

II

NỘI VỤ - THI ĐUA KHEN THƯỞNG - TÔN GIÁO
(Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng: 21TT , QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018: 8TT; QĐ 785 ngày 27/4/2018: 8TT; QĐ 2122/QĐ-UBND ngày 30/9/2019: 4TT)

41

A

lĩnh vực tổ chức bộ máy

3

1

thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

B

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

7

4

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (các Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ phụ trách)

5

Thủ tục thành lập hội

6

thủ tục phê duyệt điều lệ hội

7

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

8

Thủ tục đổi tên hội

9

Thủ tục tự giải thể

10

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

C

Lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện

11

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

12

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên
Hội đồng quản lý quỹ

13

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

14

THủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ
(sửa đổi, bổ sung) quỹ

15

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

16

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

17

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

18

Thủ tục đổi tên Quỹ

19

Thủ tục quỹ tự giải thể

20

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động
chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

21

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

D

Thi đua khen thưởng (8TT) - QĐ 1999

22

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

23

THủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

24

THủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

25

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

26

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích
thi đua theo đợt, chuyên đề

27

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích
đột xuất

28

THủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng
đối ngoại

29

Thủ tục đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

E

Lĩnh vực tôn giáo -QĐ 785- 8TT

30

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

31

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã, phường thị trấn thuộc một huyện thành phố

32

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã, phường, thị trấn thuộc một huyện, thành phố

 

33

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện, thành phố

34

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện, thành phố

35

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, thành phố

36

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức một huyện, thành phố

37

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã, phường, thị trấn nhưng trong địa bàn một huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

F

Viên Chức – QĐ 2122 – 4 TT

38

Thủ tục thi tuyển viên chức

 

39

Thủ tục xét tuyển viên chức

 

40

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

 

41

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 

III

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1

1

cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng

IV

TƯ PHÁP - TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT - BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
(Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017: 28TT, QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018: 3TT, QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018: 2 TT)

33

A

Lĩnh vực đăng ký hộ tịch

1

THủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

3

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

4

Thủ tục đăng ký nhận, cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

5

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có
yếu tố nước ngoài

6

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

7

THủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

8

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

9

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân
Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

10

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

11

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử;thay đổi hộ tịch)

12

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

13

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ,
giấy tờ cá nhân

14

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

15

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

16

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

B

Lĩnh vực Chứng thực

17

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

18

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

19

THủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với ơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

20

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

21

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

22

THủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

23

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được phòng Tư pháp chứng thực

24

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên
dịch thuật của Phòng tư pháp

25

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải
là cộng tác viên dịch thuật của Phòng tư pháp

26

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

27

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

28

THủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

C

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

29

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

30

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

31

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

D

Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước

32

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành gây thiệt hại

33

Thủ tục phục hồi danh dự

V

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (39 thủ tục)
(Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

39

1

Thành lập trường PTDT bán trú

2

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

3

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

4

Thành lập trường trung học cơ sở công lập
hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

5

Sáp nhập, chia tách trường THCS

6

Giải thể trường THCS (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

7

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

8

sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

9

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường tiểu học)

10

công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

11

thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập
hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

12

sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

13

giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập)

14

chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

15

chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

16

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

17

cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

18

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

19

công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

20

quy trình đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã

21

Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, THCS ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

22

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Thuộc thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo

23

Cho phép truường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

24

Cho phép trường THCS hoạt động giáo dục

25

Cho phép trường THCS hoạt động giáo dục trở lại

26

Chuyển trường đối với học sinh THCS

27

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

28

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

29

cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

30

cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

31

đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

32

cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

33

xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

34

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

35

đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên (thẩm quyền cấp huyện)

36

hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số ít người

37

chuyển trường đối với học sinh tiểu học

38

chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

39

cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

VI

THANH TRA- KHIẾU NẠI - TỐ CÁO
(Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018)

10

A

Thủ tục giải quyết khiếu nại

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Giải quyết khiếu nại lần 2

B

Thủ tục giải quyết tố cáo

3

Giải quyết tố cáo

C

Thủ tục tiếp công dân

4

Tiếp công dân

D

Thủ tục xử lý đơn thư

5

Xử lý đơn thư

E

Thủ tục phòng chống tham nhũng

6

THủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

8

THủ tục xác minh tài sản, thu nhập

9

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

10

thủ tục thực hiện việc giải trình

VII

NÔNG NGHIỆP LÂM NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Quyết định số 1484 /QĐ-UBND ngày 09/7/2019; QĐ 268/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

16

A

Lĩnh vực Phát triển Nông thôn

1

Bố trí, ổn định dân cư trong huỵện

2

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

3

Thủ tục hỗ trợ dự án liên kết cấp huyện

4

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

5

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

6

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

B

Lĩnh vực Thủy lợi

7

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

8

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

9

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

10

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

11

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

D

Lĩnh vực Lâm nghiệp

12

Phê duyệt, Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

13

Xác nhận bảng kê lâm sản

D

Lĩnh vực Thủy sản

14

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

15

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

E

Khoa học công nghệ và môi trường

16

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

VIII

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng )

6

A

phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

B

Thủ tục lĩnh vực xuất bản

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2

thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

IX

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
(QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019; QĐ 417 ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

11

A

Giải quyết tranh chấp đất đai

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch UBND huyện

B

Thu hồi đất

2

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất của người việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

3

THủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của của hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất của người việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

C

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đât

4

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

5

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

6

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cùa cơ quan
nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

D

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

7

Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

E

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN

8

Khai thác nước dưới đất

F

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

9

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

10

Đăng ký/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

11

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

 

 

X

VĂN HÓA GIA ĐÌNH VÀ DU LỊCH
(Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

17

Lĩnh vực văn hóa

1

thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

3

tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn

4

đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Lĩnh vực Gia đình

5

Cấp giấy CN đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

6

cấp lại giấy CN đăng ký hoạt động cảu cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

7

Đổi giấy CN đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

8

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia định

9

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia định

10

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia định

11

Thủ tục công nhận lần đầu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

12

THủ tục xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hằng năm

13

THủ tục xét Giấy khen khu dân cư văn hóa

14

Công nhận lần đầu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

15

công nhận lại xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

16

Công nhận lần đầu phường, thị trán đạt chuẩn văn minh đô thị

17

Công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

XI

CÔNG THƯƠNG
(Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 10/4/2019; QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 20/12/2019)

22

1

cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm
mục đích kinh doanh

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

7

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ
trên địa bàn huyện, thành phố

9

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố

10

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

11

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

12

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

13

Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

14

Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

15

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai

16

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyên

17

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá

18

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá

19

Thẩm điịnh, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền UBND cấp huyên

20

Thẩm đinh, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 

22

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 

XII

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(QĐ 2236/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

21

A

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

B

Thành lập và hoạt động hợp tác xã

6

Đăng ký hợp tác xã

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

8

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh văn phòng đại diện của hợp tác xã

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

11

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

12

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã (trong trường họp bị mất hoặc hư hỏng)

14

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

 

15

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

16

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

17

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX

18

Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm
kinh doanh của HTX

19

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh của HTX

20

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký HTX

 

21

Thay đổi cơ quan đăng ký HTX

XIII

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
(Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 ủa UBND tỉnh Lâm Đồng )

4

A

Quản lý giá và công sản

1

Đăng ký giá

2

Kê khai giá

 

B

Tài chính ngân sách

3

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

4

thẩm định và thông báo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

XIV

XÂY DỰNG – QUY HOẠCH
(Quyết định 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Quyết định 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2019)

10

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 01 bước) BXD-LDG-263406

2

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh BXD-LDG-263407

3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh BXD-LDG-263421

4

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnhBXD-LDG-263422

5

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng
trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnhBXD-LDG-263408

6

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng
trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnhBXD-LDG-263419

7

cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng
trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh BXD-LDG-263420

8

Thẩm điịnh nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của
dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duỵet của UBND cấp huyện BXD-LDG-263365

9

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án
đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện BXD-LDG-263369

10

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh BXD-LDG-187784

XV

LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI
(QĐ: 829/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)

12

1

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay
đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không hay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

8

đăng ký lần đầu với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

9

đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

10

cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

11

cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

12

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

XVI

LĨNH VỰC DÂN TỘC
( QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

2

1

thủ tục công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

2

thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số

XVII

ĐẶC THÙ
(QĐ 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016UBND tỉnh Lâm Đồng)

2

1

xác định vị trí dựng bảng quảng cáo ngoài phạm vi (khuôn viên) của dự án (đối với trường hợp dựng bảng quảng cáo trên đất công)

2

Đăng ký cơ sở sản xuất VietGap

XVIII

THỦ TỤC Y TẾ (CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH)

(QĐ 2244/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

9

1

Khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô

 

2

Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

 

3

Khám sức khỏe định kỳ

 

4

Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

 

5

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

 

6

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi

 

7

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai

 

8

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp mất hoặc hư hỏng

 

9

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

 

XIX

THUỘC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

9

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

 

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản ở đó đã hình thành

 

4

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất

 

5

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

6

Sữa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

8

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

 

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất