Tổ chức bộ máy 

I. Lãnh đạo Ban:

1. Trưởng ban:

Trưởng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Ban Dân tộc. Trưởng ban Dân tộc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Phó Trưởng ban:

Phó trưởng ban là người giúp việc Trưởng ban; phụ trách lĩnh vực công tác do Trưởng ban phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các nhiệm vụ công tác được giao. Phó trưởng ban Dân tộc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Dân tộc và Giám đốc Sở Nội vụ

II. Các Phòng ban trược thuộc:

1.   Văn phòng.

2.   Thanh tra.

3.   Phòng chính sách Tuyên truyền Địa bàn.

4.   Phòng kế hoạch Tổng hợp̣.