Lãnh đạo 

Lãnh đạo 

Trưởng ban:  

Ông Võ Văn Hoàng

Điện thoại: 0263.3819.087

Email: hoangvv@lamdong.gov.vn

Phó Trưởng ban:

-        Ông Dơ Woang Ya Gương

Điện thoại: 0918.361880

Email: guongdwy@lamdong.gov.vn

-        Ông Bon Yô Soan

Điện thoại: 0946.941789

Email: soanby@lamdong.gov.vn