Các Dân tộc thiểu số trong tỉnh 

DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2013

 

STT

Tên dân tộc

Số lượng

Ghi chú

Tổng số

300,369

Dân tộc gốc Tây Nguyên

1

Tày

21,303

 

2

Thái

5,537

 

3

Mường

4,664

 

4

Khơ me

1,152

 

5

Hoa

15,666

 

6

Nùng

25,737

 

7

Hmông

3,037

 

8

Dao

2,543

 

9

Gia Rai

49

x

10

Ê Đê

191

x

11

Ba Na

38

x

12

Sán Chay

146

 

13

Chăm

496

 

14

Cơ Ho

152,855

x

15

Xơ Đăng

14

 

16

Sán Rìu

695

 

17

Hrê

88

 

18

Rắc Glây

1,592

x

19

Mnông

9,548

 

20

Thổ

1,014

 

21

Stiêng

399

 

22

Khơ Mú

2

 

23

Bru Vân Kiều

21

 

24

Cơ Tu

10

 

25

Giáy

125

 

26

Tà Ôi

3

 

27

Mạ

33,442

x

28

Gié Triêng

8

 

29

Co

16

 

30

Chơ ro

89

 

31

Chu ru

19,551

x

32

Lào

12

 

33

La Chí

12

 

34

Lự

2

 

35

Ngái

22

 

36

Chứt

279

 

37

Lô lô

1

 

38

Mảng

2

 

39

Cơ Lao

1

 

40

Bố Y

2

 

41

Cống

1

 

42

Ơ Đu

4

 

Ghi chú:

 DTTS: 300.369

Tỉ lệ: 24,1%

Dân tộc gốc Tây Nguyên: 207.718

Tỉ lệ: 16,67%